Introdución:

Master Gaita é unha gaita electrónica ou controlador MIDI con conexión USB que non necesita pilas. Conéctase do mesmo xeito que un teclado ou un rato a un PC, Notebook ou MAC. Tamén funciona en iPad ou iPhone mediante un adaptador lightning USB, e en tablets ou smartphones con USB OTG e Android 6.0.1 ou superior. Opera con calquera aplicación ou programa de edición musical, sampler ou sintetizador virtual que admita entrada MIDI. Entre eles pódense citar Reason, Cubase, Garage Band, Pro Tools, Kontakt, Logic Pro, Bismark bs 16i, Caustic, etc.

Como tal controlador, non ten son de seu senón que "controla" os sons gravados previamente dunha gaita acústica real e almacenados nota por nota nalgún dos programas citados. Conséguese así unha calidade de son moi preto do real e toda a flexibilidade que permiten as computadoras incluída a interpretación de sons doutos instrumentos diferentes da gaita.

Master Gaita ten sido e é utilizada por músicos e gaiteiros afeccionados e profesionais para a produción e gravación de traballos discográficos, en actuacións en directo e tamén no eido do ensino. Móstrase particularmente útil para o estudo, práctica ou ensaio. Dispón dun teclado táctil moi sensible.


Características:

 •  Cinco dixitacións cromáticas (Galega, Asturiana, Escocesa, Francesa e Galega Estendida de 2'5 oitavas)
 •  Polifonía de dúos por terceiras superiores ou inferiores
 •  Interpretación en calquera tonalidade e oitava
 •  Conexión directa a un ordenador PC ou MAC utilizando un porto USB sen necesidade de drivers nin pilas ou baterías
 •  Traballa tamén en iPad, iPhone mediante un adaptador lightning USB; tamén en tablets ou smartphones con USB OTG e Android 6.0.1 ou superior
 •  Control independente do roncón e ronqueta, permitindo afinar esta última na tónica ou na dominante
 •  Compatible con outras gaitas como a de Boto, Sac de Gemecs e Xeremía
 •  Fol ergonómico de fibra forrado en tela con buxa para axustar o punteiro
 •  Botón de reset no punteiro e sensores táctiles de alta sensibilidade
 •  Posibilidade de saída MIDI estándar e disposición dos sensores todos en liña ou para zurdos
 •  Largura do punteiro: 30 cms. Largura do fol: 45 cms. Peso: menos de 300 grs.
 •  Subministrase cunha extensión de cable USB e un completo manual así como sons sampleados de gaitas reais galegas en Do, Re e La; asturianas en Do, Re e Sib; escocesa, Uilleann pipe, etc.


Posibilidades de uso:

 •     Gravación de interpretacións ou improvisacións no disco duro en formato MIDI ou audio para posterior edición, mestura, etc.
 •     Estudio e mellora de distintas dixitacións
 •     Acompañamento de gravacións doutros gaiteiros en CD, MP3, WAV, etc.
 •     Actuacións en directo mandando o sinal de audio do ordenador a un amplificador ou mesa de son

Introducción:

Master Gaita es una gaita electrónica o controlador MIDI con conexión USB que no necesita pilas. Se conecta del mismo modo que un teclado o un ratón a un PC, Notebook o MAC. También funciona en iPad o iPhone mediante un adaptador linghtning USB, y  en tablets o smartphone con USB OTG y Android 6.0.1 o superior. Opera con cualquier programa de producción musical, sampler o sintetizador virtual que disponga de una entrada MIDI. Entre otros: Reason, Cubase, Garage Band, Pro Tools, Kontakt, Logic Pro, Bismark bs 16 i, Caustic, etc.

Como tal controlador no tiene sonido propio sino que "controla" los sonidos grabados previamente de una gaita acústica real y que han sido almacenados, nota por nota, en uno de los programas citados. Se consigue así una calidad de sonido muy  cercana al real y toda la flexibilidad que permiten los ordenadores incluso la utilización de sonidos de otros instrumentos distintos de la gaita.

Master Gaita ha sido y es utilizada por músicos y gaiteros profesionales para la producción y grabación de trabajos discográficos, en actuaciones en directo y también para la enseñanza. Es particularmente útil para el estudio, práctica o ensayo. Dispone de un teclado táctil sumamente sensible.


Características:

 • Cinco digitaciones cromáticas (Gallega, Asturiana, Escocesa, Francesa y Gallega extendida de 2'5 octavas)
 • Polifonía de dúos por terceras superiores o inferiores
 • Interpretación en cualquier tonalidad u octava
 • Conexión directa a un ordenador PC o MAC utilizando un puerto USB sin necesidad de drivers ni pilas o baterías 
 • Funciona también en iPad o iPhone mediante un adaptador lightning USB; también en tablets o smartphones con USB OTG y Android 6.0.1 o superior
 • Control independiente del ronco y ronqueta permitiendo afinar esta última en la  tónica o en la dominante
 • Compatible con otras gaitas Españolas como la de Boto, Sac de Gemecs y Xeremía
 • Fuelle ergonómico de fibra forrado en tela con asiento para ajustar el puntero (clarín)
 • Botón de reset en el puntero y teclado táctil de alta sensibilidad
 • Posibilidad de salida MIDI estándar y disposición de los sensores todos en línea o para zurdos
 • Longitud del puntero: 30 cms. Longitud del fuelle: 45 cms. Peso: menos de 300 grs.
 • Se suministra con una extensión de cable USB y un completo manual así como sonidos grabados de gaitas acústicas gallegas en Do, Re y La; asturianas en Do, Re y Sib; escocesa, Uilleann pipe, etc.

Posibilidades de uso:

 • Grabación de interpretaciones o improvisaciones en disco duro en formato MIDI o audio para posterior edición, mezcla, etc.
 • Estudio y mejora de distintas digitaciones.
 • Acompañamiento de grabaciones de otros gaiteros en CD, MP3, WAV, etc.
 • Actuaciones en directo enviando la salida de audio de ordenador directamente a un amplificador o mesa de sonido.

Introduction:

Master Gaita is an electronic bagpipe (MIDI controller) with a USB connection that does not need extra batteries. It connects the same way as a keyboard or mouse to a PC, Notebook or MAC. It works also on iPad or iPhone via a linghtning to USB adapter and on tablets or smartphones witH USB OTG and Android 6.0.1 or later. Master Gaita can drive  any music edition program, sampler or virtual synthesizer providing a MIDI input. Among others: Reason, Cubase, Garage Band, Pro Tools, Kontakt, Logic Pro, Bismak bs16i, Caustic, etc.   

As such controller it has no its proper sound, but "controls" the sampled notes of a real acoustic bagpipe which have been stored in one of the listed programs. This produces a very high quality sound quite close to the real one, and takes advantage of computers performance including playing sounds of many other instruments.

Master Gaita is and has been used by professional musicians and pipers for recording, live performing and teaching. It is particularly useful to study or practice. Its tactile keyboard is highly sensitive.


Features:

 • Five selectable chromatic fingerings (Galician, Asturian, Scottish, French and Extended (2.5 octaves wide)
 • Duet performance by upper or lower thirds
 • Any key/octave performance
 • Direct USB connection. No driver nor batteries needed
 • Works directly on PC and MAC. Also on iPad or the iPhone (lighting USB adapter needed) and on tablets or smarthphone with USB OTG and Android 6.0.1 or later
 • Independent control of drones. Tenor drone may be tuned either in first or fifth grade of the scale
 • Compatible with other Spanish bagpipes as Gaita de Boto, Sac de Gemecs, Xeremía, etc.
 • Ergonomic bag with stock to adjust the chanter
 • Reset button on the chanter and high sensibility keyboard sensors
 • Standard MIDI output can be added on request (needs external power supply)
 • Sensors can be all aligned or the lowmost twisted for right or left handed people
 • Chanter length: 30 cm. Bag length: 45 cm. Weight: less than 300 gr.
 • Complete user manual, USB extension cable and real bagpipe samples are supplied

Potential uses:

 • MIDI or audio format hard disk recording for further edition, practicing, etc.
 • Practicing different fingerings
 • Other pipers' records accompaniment (CD, MP3, WAV, etc.)
 • Live performing by sending the computer sound output signal to an amplifier or to a line mixer

tPhFrFes-vQ Hm4pnagSeGo a65TRacAGAk MLPEQyT6Ll4

69klWJBczT8 V1vgWOmGOLs AgycixGGWoI 1c_Yv2GsbxA

Udko5cpn4RA oPgN4UH6VRw bF4qzXlO_VQ dTKlM1zRQqw


Contacto / Contact:

mastergaita(a)gmail.com

mastergaita(a)gmail.com

2016-2021 © Master Gaita. Todos los derechos reservados.

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos